DIAGNOZA

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Jak wygląda diagnoza SI?

Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej odbywa się w czasie trzech spotkań i składa się z:

  • wywiadu z rodzicami – terapeuta zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, przebytych chorób, preferowanych aktywności
  • oraz trudności z jakimi boryka się dziecko, pyta również o to jakie są ich oczekiwania względem terapii
  • kwestionariuszy sensomotorycznych – rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące szczegółowych informacji na temat dziecka
  • obserwacji klinicznej – dziecko wykonuje zadania, świadczące o jego reaktywności na bodźce sensoryczne
  • testów południowokalifornijskich – wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom rozwoju funkcji motorycznych o bazie sensorycznej
  • omówienia diagnozy, podsumowanie, plan terapii – terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, wnioski z nich płynące, przedstawia plan terapii oraz elementy diety sensorycznej do pracy z dzieckiem w domu. Każdy rodzic otrzymuje diagnozę w formie pisemnej.

3 spotkania po 60 minut 450zł

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Badanie dojrzałości szkolnej z dokumentem pisemnym.

Cykl testów sprawdzających dojrzałość w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena gotowości szkolnej w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym, obserwacja dziecka i wywiad z rodzicami. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

Jedno spotkanie ok. 2h lub dwa po 60 minut -300 zł