Terapia

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Jak wygląda terapia SI?

W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka i mają postać „naukowej zabawy”.
45 minut-120zł

Dla kogo?

Terapia Integracji Sensorycznej, skierowana jest do osób z:

 • problemami szkolnymi (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego)
 • z opóźnieniami rozwojowymi
 • zaburzeniami uwagi i koncentracji
 • zaburzeniami zachowania i emocji
 • z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z zaburzeniami mowy
 • z MPDZ
 • z ADHD
 • z różnymi zespołami genetycznymi /zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X, zespół Williamsa i inne

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia pedagogiczne to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Stymulują one rozwój poznawczy oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.
Regularna terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory, funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii (a więc problemów np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią) uwzględniająca opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Spotkanie 45minut 90zł

TERAPIA RĘKI

Terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Za pomocą odpowiednio dobranych zabaw i ćwiczeń, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, w przyjaznej atmosferze, pracujemy przede wszystkim nad przełamaniem niechęci do wykonywania czynności grafomotorycznych i nad osiągnięciem jak najlepszych efektów terapii.
Terapia ręki uwzględniając skomplikowany wzorzec rozwoju i złożoność funkcji pisania oraz czynności manualnych, ma na celu dostarczenie dziecku takiej aktywności, która krok po kroku pozwoli mu co raz lepiej panować nad ręką, jak i co raz sprawniej się nią posługiwać, głównie w odniesieniu do funkcji pisania. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.

Dla kogo?

Warto skorzystać z pomocy specjalisty, kiedy widzisz u swojego dziecka kilka z następujących problemów:

 • z nauką codziennych czynności (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, picie z kubka, posługiwanie się sztućcami itp.),
 • niechęcią do podejmowania czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • wyraźnie obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowy w obrębie kończyny górnej czy obręczy barkowej,
 • z wykonywaniem czynności wymagających dużej precyzji (zbyt wolno lub za szybko i niedbale),
 • dotykaniem nowych i różnorodnych faktur,
 • grafomotorycznych (niechęć do pisania, brzydkie pismo, niekształtne kreślenie liter i szlaczków, zły chwyt, nie mieszczenie się w linijkach)
 • zaburzeniem percepcji wzrokowo-ruchowej

Spotkanie 45 minut-90zł

Terapia dziecka z Autyzmem/zajęcia rewalidacyjne.

W trakcie zajęć rewalidacyjnych kompensowane są deficyty ucznia, przywracana sprawność w obniżonych sferach bazując na mocnych stronach dziecka.

Praca będzie odbywać się w zakresie korygowania m.in. dysfunkcji:

 • komunikacyjnych
 • rozwijanie sfery poznawczej
 • rozwijanie emocji: rozpoznawanie i wyrażanie
 • wygaszanie zachowań niepożądanych
 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • wydłużanie czasu koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • usprawnianie sprawności manualnej
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań

Spotkanie 45minut-90zł